วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552

การบริหารงานห้องสมุด

ห้องสมุดเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร การเงิน พัสดุ และงานเทคนิคของห้องสมุด ส่วนประกอบดังกล่าวมาแล้วจะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้สูงสุด จึงมีการบริหารจัดการตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้

๑. งานบริหาร
๒. งานสนับสนุนการเรียนการสอน
๓. งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด
๑. งานบริหาร เป็นงานที่หลายฝ่ายร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้
๑.๑ ผู้บริหารโรงเรียน สิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการ คือ
๑) จัดสายงานของห้องสมุดขึ้นอยู่กับผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หรือฝ่ายบริการตามนโยบายของโรงเรียน
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด ประกอบด้วย ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด หมวดงาน/งาน โดยมีหัวหน้างานห้องสมุดหรือครูบรรณารักษ์เป็นเลขานุการ
๓) กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการให้ชัดเจน
๔) กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน จัดช่วงเวลาให้เหมาะสม
๑.๒ หัวหน้างานห้องสมุด สิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการ ดูเพิ่มได้ที่ : http://www.mcru.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น